Samfundet Sverige-Israel

Samfundet Sverige-Israel

Lokalavdelning Malmö-Lund

Samfundet Sverige-Israel är till för dig som vill bidra till kontakterna mellan det israeliska och det svenska samhället. Vi är ingen politisk organisation i den bemärkelsen att vi har ett politiskt program, vare sig för hur fredsprocessen eller en fred mellan Israel och dess grannar skall se ut. I vår organisation finns många olika åsikter företrädda.

Samfundet Sverige-Israel är en icke politisk och icke religiös organisation vars syfte är att sprida kunskap om Israel och det judiska folket samt bygga vänskapsrelationer mellan Israeler samt judar i Sverige och svenskar. Lokalavdelningar finns spridda ut över hela landet. Vi arrangerar regelbundna månatliga sammankomster med talare som på något vis har kunskaper inom detta område. Vi anordnar också musikaftnar eller stöder sådana externa arrangemang som har anknytning till judisk musik och musiker.

Vi uppmuntrar och är medarrangör i flera av de typiskt judiska fester och högtider som firas under året. Genom vårt lokalsamfund i Malmö/Lund har vi också ekonomiskt kunna stödja olika projekt i Sverige vad gäller läger och flyktingar. Våra möteslokaler brukar alternera mellan judiska församlingshuset och Europaportens cafélokal. Information om möteskvällar går ut till våra medlemmar antingen via mail eller post.

Samfundet i Malmö har drygt 200 betalande medlemmar samt ett hundratal vilande. Styrelsen som leder verksamheten i Malmö/Lund är hämtad ur olika intressegrupper.

  c/o Ingemar Hansson, Roslins väg 12 B, 217 55,  Malmö

0709-72 21 45

   t.i.hansson@gmail.com