Malmö Ortodoxa Synagoga

Malmö ortodoxa synagoga är en självständig del av Judiska församlingen i Malmö. Medlemmar i Judiska församlingen i Malmö är välkomna att ansöka om medlemskap i synagogan. Kriterierna för medlemskap finns angivna i synagogans stadgar, se nedan.
Vi vänder oss till dig som uppskattar den traditionella inriktning – dock med många nya infallsvinklar – som Malmö Ortodoxa Synagoga står för.

Medlemsansökan till Malmö Ortodoxa Synagoga

Vi hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna!

För att bli ny medlem i Malmö ortodoxa synagoga gäller följande kriterier:

Du måste vara medlem i Judiska församlingen i Malmö. Du ska dessutom vara född av en judisk mor, eller konverterad av en ortodox rabbin, enligt Halacha (judisk religiös lag).

Du som som anslöts automatiskt till synagogan i samband med antagandet av församlingens nuvarande stadgar, men som inte uppfyller ovanstående kriterier, har rätt att kvarstå som medlem i synagogan, men kan inte räkna med att få religiösa tjänster utförda i synagogans regi. Uppfyllda medlemskriterier berättigar till synagogans religiösa tjänster.

Medlem i synagogan, som under verksamhetsåret fyller 18 år är röstberättigad och valbar till synagogans styrelse.

Den som vill lämna Malmö ortodoxa synagoga kan göra detta genom skriftlig anmälan till synagogans styrelse.

Se ansökan om medlemskap i JFM samt synagoga nedan.


Här hittar du länkar till intressanta hemsidor, både i Sverige och utomlands.

Adat Jeshurun. En av två traditionella synagogor i Stockholm.    http://www.jeschurun.se/index.php

Aish haTorah.  Stor internetportal med allt man kan tänka sig. http://www.aish.com

Chabad. Ännu en stor internetportal.  http://www.chabad.org

Orthodox Union. https://www.ou.org/

ArtScroll.  Den judiska förlagsvärldens flaggskepp. Här finns allt ; Chumashim, Siddurim, Talmud etc. Även skönlitteratur kokböcker, barnböcker mm.http://www.artscroll.com

Matzav. Amerikansk “yeshivish” nyhetssida med nyheter både från USA och den judiska världen.   http://matzav.com

Adat Jisrael. ”Södershul” i Stockholm. http://adatjisrael.se/

Kosherlistan. Länkar till lista från 2012 med uppdatering 2016 http://jfst.se/kosher/

Hebcal. Mycket användbar judisk kalender. https://www.hebcal.com/

§ 1 Malmö Ortodoxa Synagoga

Det är en religiös sammanslutning som bildats inom Judiska församlingen i Malmö i enlighet med församlingens stadgar kapitel 1 § 8.

Vad som sägs i församlingens stadgar, avdelning B som om synagogal verksamhet gäller även Malmö Ortodoxa Synagoga.

§ 2 Synagogans religiösa inriktning

Synagogas religiösa inriktning, och den verksamhet som bedrivs i byggnaden Malmö synagoga, ska baseras på och följa Halacha och därmed beakta den ortodoxa tradition som varit normgivande för synagogan sedan dess grundande. G-dstjänstordningen i Malmö synagoga ska följa det regelverk som synagogans styrelse fastställer.

§ 3 Rätt till medlemskap, rösträtt och religiösa tjänster

För medlemskap i Malmö Ortodoxa Synagoga fordras medlemskap i Judiska Församlingen i Malmö. Medlem ska vara född av judisk mor, eller konverterad av ortodox rabbin, enligt Halacha.

Uppfyllda medlemskriterier berättigar till synagogans religiösa tjänster.

Medlem i synagogan, som under verksamhetsåret fyller 18 år är röstberättigad och valbar till synagogans styrelse.

§ 4 Synagogans uppgift

Malmö Ortodoxa Synagogas uppgift är att anordna G-dstjänster och ge religiös service förenlig med synagogans inriktning. Synagogan ska också befrämja aktiviteter i kultur och utbildning i enlighet synagogans inriktning.

§ 5 Medlemsmöte

På konstituerande sammanträde utses en styrelse med minst tre ledamöter, varav en ska vara ordförande, att leda synagogan under instiftandeåret och påföljande kalenderår. Därefter ska utses en styrelse bestående av ordförande och minst fyra ledamöter. Vid första medlemsmötet väljs ordförande och två ledamöter för två år och resten av ledamöterna för ett år. Vid därpå följande medlemsmöten sker valen för två år i taget.

Vid medlemsmötet ska utses en valberedning bestående av ordförande och två ledamöter. Dessa utses för två år i taget.

Högsta beslutande instans är medlemsmötet som avhålls årligen i oktober månad Före medlemsmötet upprättar styrelsen en röstlängd som ska uppta synagogans samtliga röstberättigade medlemmar.

Årsmötet är beslutsmässigt om minst tio procent av synagogans röstberättigade medlemmar är närvarande, inräknat giltiga fullmakter.

Extra årsmöte kan inkallas på begäran av styrelsen för synagogan eller om tio procent av röstberättigade medlemmar eller av församlingsstyrelsen.

Varje röstberättigad medlem kan genom skriftlig fullmakt företräda ytterligare en röstberättigad medlem.

§ 6 Synagogans styrelse

Synagogans styrelse ansvarar för synagogans fortlöpande verksamhet och för dess medlemsregister, äskar medel för den religiösa verksamheten, svarar för att ärenden som kräver beslut av församlingen blir behandlade av församlingsstyrelsen samt håller församlingsstyrelsen fortlöpande uppdaterad om verksamheten.

Styrelsen kan besluta om att debitera synagogans medlemmar avgifter för särskilda ändamål.

Styrelsen kan besluta om avgift för service till den som är församlingsmedlem men inte medlem i synagogan.

Avgift för service till den som inte är församlingsmedlem fastställs av församlingsstyrelsen.

Styrelsen beslutar om synagogans ordningsföreskrifter och tillämpningsregler och utser inom sig representanter till Judiska församlingens nämnd för religiösa ärenden.

§ 7 Redovisning av verksamheten

Synagogans verksamhet bedrivs inom ramen för eventuella församlingsanslag, avgifter för särskilda ändamål enligt beslut av synagogans styrelse samt med gåvomedel, som under året skänks till synagogan. Till sistnämnda gåvomedel räknas sådan avkastning av församlingens donationsfonder, som församlingsstyrelsen beslutat tilldela synagogan.

Synagogans räkenskaper liksom dess medlemsförteckning ska särredovisas och får inte sammanblandas med församlingens. Synagogan får inte redovisa underskott. Skulle överskott uppstå kan detta disponeras under senare år.

Beslut på medlemsmöte eller i styrelsen ska protokollföras och justeras av ordföranden för mötet. Av protokollet ska framgå vem som deltagit i överläggningarna och besluten.

Styrelsen redovisar för sin förvaltning till församlingsstyrelsen årligen senast 15 mars.

§ 8 Stadgar, ändring av dessa och upplösning av synagogan

Judiska församlingens stadgar äger tolkningsföreträde framför synagogans stadgar.

Ändring av synagogans stadgar och upplösning av synagogan kan beslutas av minst tre fjärdedelar av synagogans närvarande, röstberättigade medlemmar på ett medlemsmöte. För att bli gällande måste beslutet därefter bekräftas av församlingen på en församlingsstämma, varvid krävs bifall av minst tre fjärdedelar av de vid denna stämma närvarande, röstberättigade församlingsmedlemmarna.

Ändring av stadgarna eller upplösning av synagoga kan även ske om minst tre fjärdedelar av församlingens närvarande, röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande församlingsstämmor biträder beslutet.

Synagogan kan utöver vad som stadgas i §§ 1 – 8 besluta om ordningsföreskrifter och tillämpningsregler. Detta sker på medlemsmöte med enkel majoritet.