Så tycker partierna i Malmö kommunfullmäktige

Så tycker partierna i Malmö kommunfullmäktige

Lagom inför valet den 9 september har Judiska församlingen i Malmö ställt tre angelägna frågor till partierna i Malmö kommunfullmäktige. Alla svar presenteras nedan:

1. Vad tänker ni göra för att stoppa antisemitiska händelser i Malmö?

2. Hur ska ni agera för att judiska barn ska kunna känna sig trygga i Malmös skolor?

3. Hur ser ni på utbildnings- och dialoginsatser och som drivs av t ex föreningen Amanah i Malmös skolor? Kommer ni att fortsätta stötta dessa om ni får makten?

Feministiskt Initiativ

1) Arbetet mot hatbrott ska prioriteras och få mer resurser. Vi vill se ökad kunskap om hur antisemitism tar sig uttryck idag och hur den ska motverkas. Nationella minoriteter ska få en mer framträdande roll i det offentliga rummet och kunskapen om nationella minoriteters rättigheter höjas. Vi vill vidare inrätta ett MR-råd och jämlikhetsdata.

2) Antidiskrimineringsarbetet i skolan ska stärkas och elevers kunskap om sina rättigheter höjas. Varje skola ska ha en diskrimineringsombudsperson och ökad kunskap om antirasism. Kommunen ska arbeta uppsökande för att i högre utsträckning låta barn och unga från nationella minoriteter komma till tals.

3) Fi ska främja samverkan och dialog mellan olika trossamfund, religiösa och sekulära grupper, interreligiösa initiativ och mötesplatser. Det är också självklart för oss att stärka de feministiska, demokratiserande och progressiva krafter som verkar inom trossamfund och föreningsliv för att uppnå jämlikhet och frihet för alla.


Liberalerna

1) Vi vill ta fram en ny obligatorisk skolbok till alla Malmös grundskolor om förintelsen i Europa och antisemitismen i Mellanösterns länder och kulturer. Vi har också föreslagit “snubbelstenar”, det vill säga minnesplaketter i gaturummet över antisemitiska händelser i Malmös historia. De föreningar som uppmanat till antisemitism ska utan undantag få sitt kommunala stöd indraget.

2) Vuxenvärlden och särskilt skolan måste direkt agera när antisemitism förekommer i skolan. Det måste ge direkta påföljder i form av tillsägelser och ytterst avstängning av upprepat hat. Detta innebär att lärare inte under några omständigheter får avstå från att rapportera antisemitism. Detta är ytterst rektorns ansvar, varför vi vill avsätta de rektorer som inte lever upp till detta.

 

3) Liberalerna ser mycket positivt på Amanah som bidragit till att främja samförstånd och bygga broar mellan muslimer och judar i Malmö. Det är oerhört viktigt att denna process fortsätter, vilket på sikt kan motverka antisemitismen. Vi vill fortsätta ge stöd och även öka detta till Amanah och initiativ som förs i en liknande riktning.


Moderaterna

1) Vi kommer att vara en övertydlig central, politisk ledning i Malmö som aldrig accepterar antisemitism eller rasism, utan att svaja på orden såsom S i Malmö har gjort. Det ska satsas mer på information i skolan kring förintelsen och andra folkmord.

2) Nolltolerans mot alla former av hot, trakasserier och våld. Vi kommer aldrig att använda begreppet mobbing för att försköna vad som pågår. De som hotar, trakasserar eller utför våld kommer att stängas av, tvingas byta skola, placeras i specialskola etc.

3) Föreningsinsatser är jätteviktiga och något vi vill satsa mer på. Vi är särskilt positiva till judiskt-muslimskt samarbete, såsom vid informationsinsatser i skolorna. Vi vill se en helt annan öppenhet från kommunens sida. Vi vill släppa in civilsamhället djupt in i kommunens verksamheter, inte minst i välfärdens kärna.

 

Miljöpartiet

1) Arbetet mot antisemitism måste pågå på flera plan. Hat och hot kräver polisiära insatser. I det långsiktiga arbetet är det i stort en fråga om kunskap och där spelar skolan en viktig roll.  Under mandatperioden har polisen inrättat demokrati- och hatbrottsgrupper i Malmö, Stockholm och Göteborg. I Malmö har Malmö mot diskriminering fått i uppdrag att utbilda anställda i Malmö stad om diskriminering, vilket är ett arbete som behöver ske löpande.

Vi ser ett fortsatt behov att fortsätta utbilda skolorna om diskriminering och antisemitism, så att skolan kan agera förebyggande men också agera om något barn trakasseras. Skolan spelar också en stor roll i att motverka fördomar och främja jämlikhet. Därför är det viktigt att det även fortsatt finns bra samarbete mellan skolorna och judiska informationscentret. Vi vill att skolorna även fortsatt ska samverka med civilsamhället och vi tror att rådet för demokrati och trygghet kan vara ett viktigt forum för påverkan och dialog.

Miljöpartiet i Malmö driver även att omfattningen av islamofobi och antisemitism behöver kartläggas och att vi vill inrätta ett kunskapscenter tillsammans med Malmö Universitet och polisen. Vi upplever att många insatser mot rasism blir bättre när det finns bra samarbete med civilsamhället, därför kommer vi verka för att Malmö stad fortsatt söker samverkansformer med olika aktörer för att de ska bidra med kunskap och kontakt med de som utsätts för diskriminering.

2) Skolan måste ha kunskap om antisemitism och både kunna agera förebyggande men också om något barn känner sig utsatt.  Vi ser ett behov att fortsätta utbilda skolorna om diskriminering och antisemitism, så att skolan kan agera förebyggande men också agera kraftfullt om något barn trakasseras. Vi vill att alla medarbetare är utbildade inom diskrimineringslagen, kränkande särbehandling, trakasserier och normkritik.

Skolan spelar också en stor roll i att motverka fördomar och främja jämlikhet. Därför är det viktigt att det även fortsatt finns ett bra samarbete mellan skolorna och civilsamhället, däribland det judiska informationscentret. Insatser såsom fotboll mot rasism, antirasistiska filmdagar, samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och liknande är viktiga.

3) Vi är positiva till alla samarbetsprojekt som bidrar till ökad förståelse mellan grupper, så länge de utgår från demokratiska värdegrunder.

Socialdemokraterna

1) Fortsätta arbeta stenhårt och på bred front för att motverka antisemitism, delvis tillsammans med Judiska församlingen som vi stöttar med medel till informationscentret och studiebesök för barn och unga. Malmö stad har regelbundna träffar med församlingen och Polisen, liksom med representanter för grupper som utsätts för hatbrott.

2) Alla elever kunna känna sig trygga, mobbing och trakasserier får inte förekomma. Vi har i flera år satsat extra på demokratifrämjande arbete och på att motverka antisemitism, rasism, sexism och extremism. Rektorer och personal utbildas om kränkande särbehandling, normkritik och diskrimineringslagen.

3) Amanah är ett positivt och viktigt initiativ som främjar interreligiös förståelse. Vi kommer att fortsätta stötta verksamheten och jobba för att Malmö ska vara en stad där alla känner sig trygga.

 

Vänsterpartiet

1) Kommunen måste jobba på alla nivåer: Opinionsbildande genom att hela tiden agera och säga ifrån när antisemitism visar sig. I våra egna verksamheter dels för att upptäcka och motverka diskriminering av våra egna medarbetare och genom att våra medarbetare ska vara utbildade så att de inte diskriminerar. Vi vill att kommunen ska bli bättre på att samarbeta med organisationer som har kunskap om rasism. Den kunskap ni besitter är ovärderlig.

2)Vänsterpartiet har drivit på för den antirasistiska kraftsamling som gjorts i Malmös skolor. Vi vill utveckla och förstärka den. Dels genom stöd till lärare och genom samarbete med organisationer, tex det samarbetet som finns SKMA. Skolan har en nyckelroll här, vänsterpartiet anser att skolan ska jobba mycket mer med förståelse och hur vi bemöter varandra. En viktig del i utbildningen måste vara att lära elever hur vi kan leva tillsammans trots eller tack vare våra olikheter.

3) Kommer ni att fortsätta stötta dessa om ni får makten? Vi tycker att de är väldigt viktiga för Malmö. De ligger i linje med andra initiativ som vi varit med och stöttat (ex dialogforum) som handlar om att olika föreningar/församlingar samarbetar för ökade förståelse. Malmö är en stad som rymmer så många olika livserfarenheter och kunskap. Genom samarbete och en skola som jobbar med hur vi bemöter och respekterar varandra kan vi tillsammans skapa en stad där vår bredd blir vår tillgång. Där alla ska kunna vara trygga.

Sverigedemokraterna

1) Sverigedemokraterna försöker skapa konsensus omkring orsaken till varför Malmö har drabbats av dessa antisemitiska händelser, som nu pågått i flera år. Det är därför vi i vår budgetreservation har ett förslag om att en utredning ska tillsättas i syfte att kartlägga antisemitismens karaktär och omfattning bland Malmös skolungdomar. Vi har även motionerat i kommunfullmäktige om att stadskontoret ska genomföra en förstudie om antisemitismen i Malmö. Steg ett är att föra en kunskapsbaserad debatt om antisemitismens orsaker. En sådan diskussion saknas idag. Med kunskap som en grund kan man agera mer effektivt mot antisemitismen i Malmö.

2) Sverigedemokraterna Malmö vill ha:

– Fortbildning för all skolpersonal om islamistiska, högerextrema och vänsterextrema symboler och språk.

– Kommunen ska ge externa aktörer, med kunskap i ämnet, i uppdrag att göra en kartläggning av vilka våldsbejakande ideologier som återfinns bland elever i Malmös grundskolor och gymnasieskolor.

– Baserad på en analys av situationen i Malmös skolor ska kommunen ta fram material som ska fungera som stöd för skolpersonal när de implementerar sitt demokratiska uppdrag.

– Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar.

– Malmö stad ska ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.

– Malmö stad ska använda ordningsvakter som i samarbete med polisen förebygger brott i kommunen.

Lärare och andra tjänstemän i Malmö stad måste ha kunskap om antisemitismens karaktär och mandat att agera. Endast då kan judiska ungdomar känna sig trygga i Malmös skolor. Utan kunskap om antisemitismens orsaker kommer tjänstemän och andra nyckelpersoner i Malmö stad förbli passiva. Det är därför prio ett för Sverigedemokraterna just nu att se till att politiker och tjänstemän får mer kunskapsunderlag om vad som egentligen pågår i Malmö när det gäller antisemtismen och dess orsaker.

3)  Då det inte finns ett ordentligt kunskapsunderlag omkring orsakerna till antisemitismens orsaker i Malmö så kan vi inte bedöma om föreningen Amanah och dess verksamhet motverkar antisemitismen i Malmö och skapar en trygg tillvaro för Malmös judar. Vi har inte heller sett någon utvärdering av Amanahs verksamhet. Utan det kunskapsunderlag om antisemitismens orsaker i Malmö som Sverigedemokraterna verkar för och utan någon utvärdering av Amanahs verksamhet så kan Sverigedemokraterna inte uttala sig om vi kommer stödja denna verksamhet i framtiden. Däremot kommer Sverigedemokraterna stödja all verksamhet som bevisligen visar sig motverka antisemitismen i Malmö.

Det viktiga är inte att alla håller varandra i händerna och “sprider kärlek”. Sverigedemokraterna prioriterar åtgärder som motverkar antisemitismen, skapar trygghet och därmed möjliggör att judar kan fortsätta bo i Malmö. För många judar som flyttat från Malmö är antisemitismen ett problem som påverkat deras liv på riktigt. Det behövs åtgärder mot antisemitismen som visar sig fungera och som gör vardagen tryggare för judar i Malmö. Sverigedemokraterna ställer sig negativa gentemot symboliska handlingar.

share