Beslutsorgan

SÅ FATTAR VI BESLUT

Församlingsstämman

Församlingsstämman är församlingens högsta beslutande organ och fattar beslut om:
 • Tillsättning av alla ledamöter i församlingsstyrelsen, ordf och vice ordf i nämnder, ledamöter i stadgekommittén valberedning och revisorer samt vissa ledamöter i prövningskommittén.
 • Bevilja ansvarsfrihet för församlingsstyrelse samt övriga organ inom församlingen inklusive synagogor
 • Stadgar
 • Församlingsstämman uttala sig i frågor, dock utan bindande beslut, som församlingsstyrelsen önskar få belysta.
 • Församlingsstämman ska alltid uttala sig, dock utan bindande beslut, innan församlingsstyrelsen fattar beslut om försäljning av fastighet/fast egendom vars värde överstiger 10 prisbasbelopp.

Församlingsstämman beviljar också ansvarsfrihet och är ytterst ansvarig för och kan besluta om att upplösa församlingen. Den är också ansvarig för regeländringar i och upplösning av synagogor i enlighet med stadgarna (ladda ned här).

Församlingsstyrelsen

Församlingsstyrelsen är Judiska Församlingen i Malmös högsta verkställande organ. Den har följande funktioner och uppdrag:  

 • Församlingsstyrelsen är ytterst ansvarig inför stämman för församlingens förvaltning och ansvarar, verkställer och förvaltar församlingens verksamhet.
 • Församlingsstyrelsen ska bestå av sju ledamöter varav en är ordförande. Församlingsstyrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Varje ledamot har en röst.
 • Församlingsstyrelsen leder och är ansvarig för församlingens löpande verksamhet inklusive administrativa resurser.
 • Församlingsstyrelsen har beslutanderätt i alla ärenden som inte enligt stadgarna ska beslutas av stämman.
 • Församlingsstyrelsen kan genom delegationsordning delegera till nämnder och kommittéer eller till annan att besluta i fråga. Frågor av stor vikt för församlingen kan inte delegeras från församlingsstyrelsen.
 • För anställning av personal krävs beslut av församlingsstyrelsen. Församlingsstyrelsen beslutar också vem som ansvarar för personalfrågor.
 • Församlingsstyrelsen beslutar i frågor som avser uthyrning av församlingens lokaler och upplåtelse av församlingens egendom.
 • Synagogbyggnaden, Boken 32 Malmö, får upplåtas för gudstjänst endast om denna följer ortodox ordning eller för av församlingsstyrelsen beslutad verksamhet som inte innehåller inslag av gudstjänst.
 • Församlingsstyrelsen ska löpande samråda med nämnder och kommittéer.
 • Församlingsstyrelsen utser inom sig en ledamot som har kontakt- och informationsansvar gentemot respektive nämnd (se ansvarsfördelning nedan).
 • Församlingsstyrelsen initierar, leder och ansvarar för eventuell verksamhet som församlingsstyrelsen bestämmer ska drivas i projektform.
 • Församlingsstyrelsen har rätt att vid sådant tillfälle begränsa en nämnds ansvarsområde.
 • Församlingsstyrelsens sammanträden är öppna för församlingsmedlem. I ärende som rör enskilds personliga förhållanden eller församlingens säkerhet ska dock överläggningen hållas bakom stängda dörrar
Vår organisation

Klicka för större