Beslutsorgan

SÅ FATTAR VI BESLUT

Församlingsstämman

Församlingsstämman är församlingens högsta beslutande organ och fattar beslut om:
 • Stadgar
 • Tillsättning av ledamöter i församlingspresidium
 • Verkställande ledningen
 • Ordförande och vice ordförande
 • Ordförande i nämnder
 • Ledamöter i stadgekommittén
 • Valberedningen
 • Revisorer
 • Vissa ledamöter i prövningskommittén.

Församlingsstämman beviljar också ansvarsfrihet och är ytterst ansvarig för och kan besluta om att upplösa församlingen. Den är också ansvarig för regeländringar i och upplösning av synagogor i enlighet med stadgarna (ladda ned här).

Församlingspresidiet

Församlingspresidiets (FP) uppdrag:

 • Att vara församlingsstämmans förlängda arm, ta tillvara medlemmarnas och församlingsstämmans intressen och säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med beslut och intentioner från församlingsstämman.
 • Att vara beslutsorgan i alla frågor som inte innefattas i församlingsstämmans, verkställande ledningens respektive nämndernas mandat. I församlingspresidiets mandat ligger att kunna avslå/godkänna förslag från den verkställande ledningen. Församlingspresidiet har alltså mandat att riva upp beslut fattade av verkställande ledningen och nämnder.
 • Att i likhet med verkställande ledningen kunna vidare remittera frågeställningar till församlingsstämman för att inhämta stämmans synpunkter som ett bidrag till beslutsprocessen.
 • Att stötta, bistå och guida den verkställande ledningen.
 • Att följa upp den verkställande ledningens sätt att driva och förvalta den dagliga verksamheten inom gällande budgetramar samt pågående projekt.
 • Att rådgöra med revisorer, stadgekommitté och valberedning.

Föfrsamlingspresitiet ska sammanträda minst 4 gånger per år med verkställande ledningen.
Minst 3 röster krävs för beslut i församlingspresidiet.

Verkställande Ledningen

Verkställande ledningens (VL) arbetsuppgifter och ansvar

 • Verkställande ledningen ersätter det förra arbetsutskottet. Verkställande ledningen ska hålla schemalagda möten med de olika nämnderna, samt församlingspresidiet.
 • Ansvaret för den dagliga verksamheten och projektverksamheten ”delegeras” till verkställande ledningen.
 • Församlingspresidiet är verkställande ledningens uppdragsgivare.
 • Den verkställande ledningen driver, verkställer och förvaltar JFM:s verksamhet inom den budget och de verksamhetsramar som församlingspresidiet har beslutat och godkänt.
 • Ansvarar för och beslutar kring den dagliga verksamheten inom fastställda budgetramar. Verkställande ledningen har ett övergripande ansvar för alla frågor inom fastställda budgetramar som inte berör en enskild nämnd.
 • Leder och koordinerar de administrativa resurserna.
 • Leder och organiserar projektverksamheten med målsättning att öka kunskapen och engagemanget i församlingen i stort.
 • Samråder med prövnings- och säkerhetskommittén.
 • Den verkställande ledningen utser en ledamot som huvudkontaktperson för varje  nämnd för ett år i taget.
 • Håller regelbundna möten med varje nämnd. Önskar nämnden eller den verkställande ledningen samtala kring en specifik fråga kan ett extramöte begäras av någon av parterna.
 • Fungerar som ett stöd och en kontrollfunktion för respektive nämnd.
 • Ansvarar för att vid behov säkerställa koordineringen mellan nämnderna.
 • Förslag från nämnderna, utöver det som utgör nämndens dagliga uppgifter inom befintliga budgetramar, ska beredas i samarbete med respektive nämnd för godkännande eller avslag. Den verkställande ledningen kan också på eget initiativ hänskjuta frågor för beslut till församlingspresidiet.
Vår organisation

Klicka för större