Valenkät: Vad tycker riksdagspartierna?

Valenkät: Vad tycker riksdagspartierna?

Lagom inför riksdagsvalet  har vi frågat riksdagspartierna om deras politik och inställning i frågor som är viktiga för många medlemmar i den judiska församlingen i Malmö. Här är hela enkäten:

Centerpartiet

1. Hur ser ni på säkerheten för Judiska Församlingar i Sverige?
Hotbilden mot judiska församlingar måste tas på stort allvar och åtgärder vidtas för att stärka skyddet men också bekämpa antisemitism. Att utöva sin tro är en grundlagsfäst rättighet i Sverige. Alla former av hot, våld, skadegörelse och förföljelser som kränker den rättigheten är helt oacceptabla.

2. Vad vill ni göra för att bekämpa antisemitismen i Sverige?
En ständig värderingsdiskussion är viktig. Alla former av rasism och antisemitism behöver bemötas med värderingar som bygger på alla människors lika rätt och värde. Det behövs mer resurser till Polisen och hårdare arbete mot hatbrott. Odemokratiska organisationer ska inte heller få ekonomiskt stöd.

3. Hur ser ert parti på kosherslakt/import?
I Sverige ska svenska djurskyddslagar gälla. Och vi anser att grundprincipen ska vara att den mat som serveras av det offentliga minst bör uppfylla svenska djurskyddsregler. Vi vill inte hindra importen av kosherslaktat kött.

4. Hur ser ert parti på manlig omskärelse?
Centerpartiet anser att manlig omskärelse även fortsatt bör vara tillåtet i Sverige.

5. Hur ser ert parti på friskolor med judisk profil?
Alla skolor och friskolor måste följa skollagen, läroplanen och leva upp till skolans värdegrund. Gör de det så ska de få drivas vidare. Höga krav ska ställas på kvalitet, något som behöver gälla på alla skolor, såväl offentligt drivna som fristående.

6. Hur ser ni på Israel?
Positivt. Israel är en demokratisk stat som Sverige röstade för och erkände i maj 1948. Israel har en självklar rätt att försvara sitt territorium och sin befolkning. Vi önskar israelerna fred med alla sina grannar och fullt erkända gränser. Det kräver kompromisser och en hållbar tvåstatslösning.

 

Kristdemokraterna

1. Hur ser ni på säkerheten för Judiska Församlingar i Sverige?
Vi är bekymrade över den ökande antisemitismen i Sverige och menar att denna måste mötas med starka åtgärder från rättsväsendet sida. Arbetet mot antisemitism och för judisk säkerhet behöver läggas upp i kontinuerlig dialog med det judiska civilsamhället och dess olika företrädare. Staten ska också stödja trossamfunden och deras arbete. Kristdemokraterna tillför därför ytterligare 12 miljoner kronor till trossamfunden varje år 2018–2019 och 15 miljoner 2020. Det utökade stödet ska kunna användas till att förstärka skyddet av religiösa byggnader, skolor och förskolor.

2. Vad vill ni göra för att bekämpa antisemitismen i Sverige?
Ett stärkt rättsväsende är en viktig del där en konkret åtgärd är att polisen måste prioritera brott med antisemitiska förtecken. Arbetet mot antisemitism och för judisk säkerhet behöver läggas upp i kontinuerlig dialog med det judiska civilsamhället och dess olika företrädare. Vidare är undervisningen i skolan en del. Hot och hat mot judar vittnar om en historielöshet som vi måste råda bot på genom utbildning och bildning.

3. Hur ser ert parti på kosherslakt/import?
Vi har inga förslag om att förändra nuvarande regelverk.

4. Hur ser ert parti på manlig omskärelse?
Med respekt för religionsfriheten är Kristdemokraterna för omskärelse av pojkar. Det är viktigt att förhindra att barn far illa. Därför ska omskärelsen av pojkar utföras med smärtlindring och ombesörjas inom hälso- och sjukvården eller av personer som har särskilt tillstånd, under betryggande hygieniska förhållanden och med hänsyn till vad som är bäst för pojken.

5. Hur ser ert parti på friskolor med judisk profil?
Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. Det gäller också konfessionella skolor. Som erkänd nationell minoritetsgrupp har Judiska friskolan en särskild status. Vi värnar detta.

6. Hur ser ni på Israel?
Israel är Mellanösterns enda demokrati och vi värnar relationen mellan våra länder. Dessvärre har relationen under den rödgröna regeringen kommit att skadas, vilket vi ser allvarligt på. Vi har efterlyst en mer balanserad och mindre Israelfientlig politik från regeringens sida. Även handelspolitiken gentemot Israel bör förbättras. Vi anser bland annat att den svenska halvstatliga organisationen Business Sweden bör öppna ett kontor i Israel. Det finns en stor outnyttjad potential i relationen mellan Sverige och Israel. En ny handelspolitik mellan Sverige och Israel kräver en ny regering.

 

Liberalerna

1. Hur ser ni på säkerheten för Judiska Församlingar i Sverige?
Det är en otrolig viktig fråga som prioriteras högt i vårt parti. Vi anser att en del svenska politiker inte visat den nolltolerans mot judehat som demokrater är förpliktigade att visa. Vi vill se ett ökat stöd till judiska institutioner och verksamheter, något som vi också verkade för när vi satt i regering.

2. Vad vill ni göra för att bekämpa antisemitismen i Sverige?
Vi vill dels stärka det breda arbetet för demokrati och tolerans, inte minst bland våra ungdomar. Men det behövs också särskilda insatser mot jihadister och mot grupper som har påverkats av den rasistiska propaganda mot judar som förekommer i många länder. Om en person som saknar svenskt medborgarskap begår hatbrott ska domstolen alltid pröva om utvisning ska vara en del av påföljden. Vi har sett flera exempel på hur personer som bär kippa attackeras. Det krävs en ökad medvetenhet och prioritering från myndigheternas sida.

3. Hur ser ert parti på kosherslakt/import?
Liberalerna står bakom det nuvarande regelverket i djurskyddslagen och anser att all slakt skall ske med föregående bedövning. Vi vill emellertid inte begränsa regler för import.

4. Hur ser ert parti på manlig omskärelse?
Liberalerna står för en samhällssyn som präglas av tolerans och mångfald. Omskärelse av pojkar är en tradition i många kulturer och kan medföra positiva aspekter för barnet i form av identitetsskapande och en känsla av tillhörighet. Med detta sagt innebär naturligtvis omskärelse fortfarande ett kirurgiskt ingrepp och det är viktigt att det finns regleringar kring genomförandet som skyddar barnet. I Sverige har vi därför ordningen att endast personer med Socialstyrelsens godkännande får genomföra manlig omskärelse och att medicinsk personal alltid måste vara närvarande. Sveriges kommuner och landsting har gett ut en rekommendation till landstingen att utföra omskärelser av icke-medicinska skäl. Syftet är att säkerställa att omskärelser inte utförs av icke godkända personer. Det är ett gott syfte som vi stödjer.

5. Hur ser ert parti på friskolor med judisk profil?
Liberalerna är oroade över en utveckling där nya religiösa skolor startar i utsatta områden med många nyanlända. Vi befarar att det ytterligare ökar segregation och att barn isoleras från det svenska samhället. Vi förespråkar inget förbud mot de skolor som finns i Sverige idag men anser att de bör granskas hårdare för att försäkra att god kvalité upprätthålls.

6. Hur ser ni på Israel?
Liberalerna vill stärka banden till Mellanösterns enda demokrati. Israel är en viktig samarbetspartner i regionen och föregår med gott exempel i flera demokratifrågor, däribland HBTQ-frågor. Den rödgröna regeringen bedriver en obalanserad politik där Israel utmålas som det största problemet i Mellanöstern. Det är bisarrt när vi ser hur hela regionen är präglad av krig, sönderfall och diktatur – utom just Israel. Idag har Sverige blivit ett skällsord i Israel. Vi är mycket kritiska till detta och vill att en ny regering återupptar goda relationer till Israel.

 

Miljöpartiet

1. Hur ser ni på säkerheten för Judiska Församlingar i Sverige?
Vi är bekymrade över det läge som råder just nu, där den judiska minoriteten i Sverige befinner sig i en allt sämre situation rent säkerhetsmässigt. Vi är beredda att göra fler insatser för att göra läget för judiska församlingar i Sverige säkrare. Det vi har gjort i regeringen hittills är att vi har tagit fram en plan mot rasism och hatbrott. Detta har gjort att hatbrott har blivit en prioriterad fråga för polisen. Vi har även ökat stödet till säkerhetshöjande åtgärder, däribland judiska institutioner.

2. Vad vill ni göra för att bekämpa antisemitismen i Sverige?
Inom ramen för den plan mot rasism och hatbrott som regeringen tog fram finns flera insatser mot just antisemitism. Bland annat gör BRÅ en fördjupad studie om antisemitiska hatbrott, och en särskild insats görs för hågkomstresor till förintelsens platser. Miljöpartiet vill stärka arbetet ytterligare mot antisemitism. Vi vill till exempel att det sker en kraftfull nationell insats i samband med den internationella konferens om antisemitism som regeringen kommer att bjuda in till år 2020.

3. Hur ser ert parti på kosherslakt/import av kosherkött?
I Sverige måste all slakt ske med föregående bedövning. Kosherslakt är olagligt i Sverige, då ingen bedövning är tillåten innan blödning. Miljöpartiet anser att lagen bör fortsätta se ut på samma sätt. Vi värnar ett starkt djurskydd.

4. Hur ser ert parti på manlig omskärelse?
Miljöpartiet ser problematiskt på omskärelse, då det handlar om ett ingrepp på ett barn som själv ej kan vara med i beslutsprocessen. Samtidigt är manlig omskärelse en stor del av den religiösa identiteten, och ett förbud slår mot möjligheterna att utöva en viktig del av religionen. Vi ser detta som en komplicerad fråga.

5. Hur ser ert parti på friskolor med judisk profil?
Vi driver inte ett förbud, men ser inte oproblematiskt på religiösa friskolor. Vi motsätter oss att generellt utgå ifrån att en är olämplig att driva bara för att en tillhör ett religiöst samfund. I ett modernt samhälle är respekten för våra kulturella och religiösa olikheter en viktig del, samtidigt som denna respekt inte får tumma på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det är mycket viktigt att barnen garanteras en öppen bild av samhället.

6. Hur ser ni på Israel?
I oktober 2014 tog Sveriges regering beslut om att erkänna Palestina som stat. Detta står Miljöpartiet bakom. Samtidigt är Israel en viktig partner för Sverige, inom många olika områden. Vi vill gärna kunna ha en god dialog med Israel kring hur en tvåstatslösning kan komma på plats. På samma sätt som vi ställer tydliga krav på Israel kommer vi att göra det på Palestina. På detta sätt tar vi ställning, inte för Israel eller Palestina – utan för freden.

 

Moderaterna

1. Hur ser ni på säkerheten för Judiska Församlingar i Sverige?
Vi ser oerhört allvarligt på den ökande grad av hot och våld som trossamfund möter. Det utgör ett hot mot hela demokratin. Kostnader för säkerhet ska inte belasta enskilda församlingar. Moderaterna vill att staten ska ta större ansvar för att stärka trossamfundens trygghetsarbete.

2. Vad vill ni göra för att bekämpa antisemitismen i Sverige?
Alla judar ska känna sig trygga i Sverige. Vi måste därför utveckla arbetet mot antisemitism, bl.a. genom att redan i skolan bekämpa de fördomar som antisemitismen närs av. Även kunskapen om hatbrottslagstiftningen måste öka, så att fler gärningsmän faktiskt ställs till svars för sina brott.

3. Hur ser ert parti på kosherslakt/import?
Vi har inga förslag om att förändra nuvarande lagstiftning avseende kosherslakt och import.

4. Hur ser ert parti på manlig omskärelse?
Manlig omskärelse är och bör vara vårdnadshavarens ansvar; omskärelse utförs på begäran eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare. Ingreppet ska alltid ske på ett medicinskt säkert och etiskt sätt. Det är även viktigt att slå fast att omskärelse av pojkar inte strider mot FN:s barnkonvention.

5. Hur ser ert parti på friskolor med judisk profil?
Religiösa friskolor, såsom skolor med judisk profil, berikar Sverige. Det är viktigt att barn kan få lära sig om sin religion och utöva den från tidig ålder i sin trosgemenskap. Samtidigt är det grundläggande att undervisningen följer den svenska läroplanen och inte påverkas av religiösa inslag.

6. Hur ser ni på Israel?
Israel är ett viktigt samarbetsland och regionens enda demokrati. Vi vill stärka banden mellan Israel och Sverige. Vi menar också att EU ska fortsätta att verka för en fredsprocess mellan Israel och Palestina, baserat på en tvåstatslösning där båda parter kan leva med säkra och erkända gränser.

 

Socialdemokraterna

1. Hur ser ni på säkerheten för Judiska Församlingar i Sverige?
De judiska församlingarna förtjänar trygghet och säkerhet. Regeringen avsatte 2017 10 miljoner kronor för stärkt säkerhet i trossamfundens lokaler. Detta utökades till 22 miljoner kr per år 2018-2019. Polisen har höjt ambitionen vad gäller att bekämpa hatbrott.

2. Vad vill ni göra för att bekämpa antisemitismen i Sverige?
Det främsta vapnet i denna kamp är kunskap. Forum för levande historia har ett viktigt uppdrag. Genom ett nytt anslag på fem miljoner kronor per år utökas antalet skolungdomar som får åka på hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. År 2020 planeras också en ny internationell konferens i Sverige om Förintelsen.

3. Hur ser ert parti på kosherslakt/import?
Vi har ett starkt djurskydd i Sverige och vi värnar den lagstiftningen. Det innebär begränsningar för vissa slaktmetoder. Vi anser att import av kosherslaktat kött fortsatt ska vara tillåtet.

4. Hur ser ert parti på manlig omskärelse?
I Sverige finns en särskild lagstiftning kring icke-medicinsk omskärelse av pojkar. Lagen säkerställer att sådan omskärelse genomförs på ett tryggt sätt med smärtlindring och under trygga hygieniska förhållanden där hänsyn tas till vad som är bäst för pojken. Vi tycker att denna reglering är bra och har inga planer på att ompröva lagen.

5. Hur ser ert parti på friskolor med judisk profil?
Skolor med judisk profil eller andra skolor kopplade till de nationella minoriteterna är viktiga. Det finns idag ett starkt skydd för de nationella minoriteterna att uttrycka och bevara sin kulturella och språkliga identitet. Detta är något annat än religiös påverkan, som vi vill sätta stopp för i skolan.

6. Hur ser ni på Israel?
Socialdemokraterna vill ha en god politisk och diplomatisk relation med Israel. För oss är staten Israels rätt att existera självklar och det har inte förändrats av erkännandet av Palestina. Vi vill se två stater sida vid sida.

 

Sverigedemokraterna

1. Hur ser ni på säkerheten för Judiska Församlingar i Sverige?
Vi har länge sett en ökad förekomst av antisemitism, delvis till följd av högerextrema gruppers ökade närvaro, men mest till följd av massiv invandring från länder där antisemitism är vanligt. Vi menar att detta fruktansvärda fenomen måste förhindras varför vi länge påtalat vikten av kraftfulla åtgärder samt utredningar för att lyfta upp problemen.

2. Vad vill ni göra för att bekämpa antisemitismen i Sverige?
Utökade resurser och befogenheter till polisen. Det krävs även ett agerande mot underliggande idéerna. Vidare en nationell handlingsplan kring radikalisering för att upptäcka och motverka radikalisering, skärpt regelverk och tillsyn gällande bidrag till ideella föreningar och trossamfund samt att utöka stödet kring forskning om radikalisering.

3. Hur ser ert parti på kosherslakt/import?
Sverigedemokraterna anser att detta ska förbli förbjudet i Sverige. Svensk lag och djurens välfärd ska alltså stå över religiösa seder. Vi motsätter oss import av kött som slaktats med metoder som är olagliga i Sverige.

4. Hur ser ert parti på manlig omskärelse?
Sverigedemokraterna anser att det ska vara 18-årsgräns för manlig omskärelse. Utan medicinska grunder och med ålderskravet uppfylls ska det bekostas av personen själv.

5. Hur ser ert parti på friskolor med judisk profil?
Vi ser i positivt på judiska friskolor, de har funnits i vårt land under mycket lång tid och fungerat väl. Vårt moratorium gällande konfessionella friskolor gäller dock alla skolor, av principiella skäl.

6. Hur ser ni på Israel?
Vi ser relationen med Israel som viktig. Israel är en av Sveriges främsta handelspartners i regionen, och utbytet mellan våra länder inom ex. handel och forskning är brett och något som SD är positiva till. Vi ser Israel som en positiv kraft för demokrati och mänskliga rättigheter i en problematisk region.

 

Vänsterpartiet

1. Hur ser ni på säkerheten för Judiska Församlingar i Sverige?
Vi har tillsammans med regeringen stärkt anslagen för säkerhetsåtgärder för församlingarna. När det gäller enskilda arrangemang anser vi att huvudprincipen ska vara att staten står för kostnaden vid arrangemang där polisen gör bedömningen att det finns en hotbild eller säkerhetsrisk.

2. Vad vill ni göra för att bekämpa antisemitismen i Sverige?
Vi kämpar för ett rättvist och jämlikt samhälle, där alla kan känna trygghet och framtidstro. Rasism och diskriminering är ett hinder för den rättvisa, jämlikhet och trygghet vi vill uppnå. Det ska råda nolltolerans mot rasism, diskriminering i samhällets alla delar och polisen måste prioritera hatbrott.

3. Hur ser ert parti på kosherslakt/import?
Vänsterpartiet har inga förslag på att ändra nuvarande reglering.

4. Hur ser ert parti på manlig omskärelse?
Vänsterpartiet anser att en åldersgräns bör införas så att omskärelse som inte är medicinskt motiverad endast får utföras på personer över 18 år. Vi slår vakt om individens självklara rätt att slippa omotiverade medicinska ingrepp.

5. Hur ser ert parti på friskolor med judisk profil?
Vänsterpartiet anser inte att det ska vara tillåtet med konfessionella inslag i utbildningen och undervisningen, oaktat vem som är huvudman för skolan. Vi ser positivt på att skolor erbjuder ämnet judiska studier som tagits fram av skolverket.

6. Hur ser ni på Israel?
Vi anser att det är viktigt att Sverige i både ord och handling ger sitt stöd till en tvåstatslösning. Israel har ett större ansvar enligt folkrätten i egenskap av ockupationsmakt i konflikten mellan Israel och Palestina, vi tar avstånd från brott mot folkrätten oavsett vem som begått dem.

Fredrik Sieradzki
Jehoshua Kaufman

 

 

share