Samverkan med Malmö stad har fått fart

Samverkan med Malmö stad har fått fart

Samverkansarbetet med Malmö stad har gått in i en högre växel efter att rört sig långsamt under ett Corona-påverkat 2020. Det har bildats ett antal arbetsgrupper och en verksamhetsplan har masserats fram.

En av arbetsgrupperna drivs av Judiska Församlingen och fokuserar på uppbyggnaden av det Judiska utbildningscentret som ska finnas i Malmö synagoga. Utbildningscentret är en utställning och pedagogiska koncept som ska utveckla dagens synagogvisningar för mestadels skolklasser. Projektet har kommit långt och man räknar med lansering på senvåren/sommaren 2021. Även kulturförvaltningen och Mirjam Katzin vid Malmö stads utvecklingsenhet Pedagogisk inspiration bidrar till arbetet. Judiska utbildningscentret har även ingått ett utbildningssamarbete med Forum för levande historia.

Den andra gruppen fokuserar på Barn och unga vuxna i utbildningssektorn, där Mirjam Katzin (t h) är sammankallande. Mirjam håller på med en förstudie som ska leda fram till ett beslutsunderlag och projektplan som kommer att presenteras i en rapport i februari.

Som en del av förstudien har Mirjam genomfört djupintervjuer med elever och skolpersonal över hela Malmö samt skickat ut en enkät för att få en bild av problemen med antisemitism samt de åtgärder som gjorts hittills. Hon har också intervjuat experter och forskare för att en bild av forskning och erfarenhet vad gäller pedagogik och effektiva åtgärder. De förslag på åtgärder som tas fram förstudien ska först testas på en pilotskola. Judiska utbildningscentret kommer att spela en viktig roll i detta arbete. I gruppen ingår Pedagogisk inspiration (PI) samt gymnasieförvaltningen och grundskoleförvaltningen, med stöd från JFM, förskoleförvaltningen och Malmö Universitet.

Antisemitism bland vuxna är en tredje arbetsgrupp. Gruppen ska arbeta med att bland annat nå ut till unga föräldrar. Om det bedöms som väsentligt bör arbetet kopplas till de insatser som bedrivs i staden för att motverka olika former våldsbejakande extremism. Även projektet Amanah som bidrar till en dialog mellan judiska och muslimer, samt olika organisationer i civilsamhället ska engageras i arbetet. Även alla anställda inom kommunen kan vara en tillgång i detta arbete. Ansvariga för arbetet är Stadskontoret, Malmö stads kommunikations- och HR-avdelning. Till arbetet knyts JFM och civilsamhällesorganisationer.

Utöver detta finns ett uppdrag att se hur den judiska gruppen och judisk kultur synliggörs i Malmö på olika sätt.

Gruppernas arbete kommer att stöttas av en kommunikationsgrupp bestående av kommunikatörer från Malmö stad och Judiska informationscentret.

share