Nytt samarbete och program för att förbättra judars liv i Malmö

Idag den 25 november presenterade Malmös kommunledning åtgärder fram till år 2023 om totalt 20 miljoner kronor för att förbättra judars liv i Malmö. Det innebär ett nytt steg i stadens uppväxling av arbetet mot rasism.Malmö stads nyss antagna budget för 2020 slås fast att Malmö ska vara och förbli en öppen, välkomnande och inkluderande stad, även i tuffa tider.  En stad som blickar framåt, utan att blunda för de problem som trots allt finns och måste tas itu med.

Under nästa år ska samtliga förvaltningar särskilt uppmärksamma att öppenhet, inkludering och mångfald finns med i planeringen för stadens verksamheter. 8 miljoner kronor har avsatts för arbetet nästa år. Som ett led i det arbetet vill kommunledningen utöka insatserna för att förbättra judars liv i Malmö. Uppskattningsvis 1200-1500 personer med judisk identitet bor i Malmö. Cirka 400 av dem är medlemmar i den judiska församlingen.

Det nya, stärkta samarbetet mellan Malmö stad och Judiska Församlingen Malmö är uppdelat i tre delar:

  1. Församlingen ges 2,4 miljoner kronor i år, 2019, i uppstartsstöd för att färdigställa sitt utbildningscenter i synagogan.
  2. Från och med 2020 ges församlingen 2,3 miljoner kronor årligen för att kunna stötta stadens arbete med att synliggöra judisk kultur och identitet samt för arbetet mot antisemitism. I det arbetet ingår bland annat visningar av synagogan och högtidlighållandet vid Förintelsens minnesdag.
  3. En styrgrupp för arbetet bildas med deltagare från Judiska Församlingen samt Malmö stads stadskontor, grundskoleförvaltning, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning och kulturförvaltning.
De utökade insatserna innebär också att grundskolorna i Malmö ges 2 miljoner kronor årligen för att arbeta aktivt mot antisemitism
Även Malmö stads gällande program för judar som nationell minoritet stärks. Utformningen av det nya programmet tar staden fram i brett samråd, även med judar som inte är medlemmar i Judiska Församlingen.
Det nya programmet, huvudsakligen med aktiviteter inom skolan och kulturen, presenteras till våren 2020.

“År 2020 blir ett år för öppenhet, mångfald och för alla Malmöbors självklara rätt till staden. Här ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och sin identitet och samtidigt leva i staden som jämlika Malmöbor. Jag är glad för att vi nu kan fördjupa vårt samarbete med den judiska församlingen”, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.”Efter månader av bra möten med att intensifiera arbetet mellan Malmö stad och Judiska Församlingen Malmö, kan vi idag känna en stolthet över att vi nått ett bra resultat och att vi alla står bakom detta avtal. För mig är det som att jag har fått en för tidig julklapp!”, säger Eva Bertz (L), kommunalråd med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter.

“Det här är en viktig plattform för att stärka den judiska gruppen och för arbetet mot antisemitism. Långsiktigheten i samarbetet ger också ett viktigt signalvärde. Det är en fördel med en tydlig struktur och en gemensam styrgrupp”, säger Henrietta Stein, styrelseledamot för Judiska Församlingen Malmö.

share