Judiska utbildningscentret

Judiska Församlingen håller under 2020/2021 på att bygga upp ett Judiskt utbildningscenter ska utveckla och förbättra studiebesöken i Malmö synagoga och på ett effektivare sätt utbilda om det judiska och motverka antisemitism. Redan idag besöker bortåt 6 000 skolelever och andra grupper synagogan. Besöken utgör ett gyllene tillfälle att skapa förståelse och insikt om den judisk historia, kultur och religion. Tanken är också att man ska kunna ta fram olika pedagogiska spår som är anpassade till de olika besökargruppernas intresse och fokus.

Det nya centret som kommer att innehålla utställningsföremål och audiovisuella hjälpmedel blir en integrerad del av Malmö synagoga utan att störa g-dstjänsterna i synagogan.  Projektet är finansierat av Malmö stad som en del av det samverkansavtal som tecknades vid årsskiftet 2019/2020.

Projektet leds av en styrgrupp som består av utvalda församlingsmedlemmar, varav en ledamot till församlingsstyrelsen. Styrgruppen rapporterar i sin tur till församlingsstyrelsen.

Det operativa arbetet med att bygga upp centret drivs av en projektgrupp bestående av en projektledare (på konsultbasis) Mats Karlsson Viebke och uställningsproducent Sofie Bergkvist samt Fredrik Sieradzki, Judiska informationscentret. Projektgruppen har veckoliga möten där även medlemmar av styrgruppen deltar. Stygruppen träffas i genomsnitt en gång i månaden.

Styrgruppen beräknar att det judiska utbildningscentret ska stå klart i slutet av maj 2021, då ska en verksamhetsansvarig har rekryterats samt timanställda guider. Man söker finansiering för att utbildning av dessa guider.

Arbetet med att bygga upp centret bygger i sin tur på den förstudie som genomfördes 2018/2019 av en projektgrupp inom JFM. Även förstudien finansierade av Malmö stad.

Innehållet kretsar kring ett antal teman som tagits fram i projektet:

  • Traditioner, seder och högtider: Här ska berättas om judendomens olika traditioner, årets högtider och helgdagar, med föremål, bilder liksom lukt- och smakprov till besökare. Denna sektion integreras i foajén.
  • Församlingens historia handlar om hur den judiska församlingen har vuxit fram, från de första judiska malmöborna till dagens församling. Här berättas om olika personer som varit med i församlingen, både sådana som synts och sådana som kanske levt mer i skymundan.
  • Studier, böcker och språk är ett tema som kommer få en plats i det nuvarande biblioteket på andra våningen. Det handlar om judiska traditioner av studier och lärande. Besökaren kommer att kunna se unika böcker och om historian kring dessa böcker. Och låta besökare höra och se jiddisch och hebreiska. Projektgruppen har fått hjälp av Stadsarkivet att temporärt lagra äldre religiösa böcker som behöver ett kontrollerat klimat och luftfuktighet. Några av dessa kommet att visas upp i en monter i detta rum.
  • Synagogan och arkitekturen berättar om synagogan som byggnad, både utifrån rummet som gudstjänstlokal och samlingsplats, och utifrån arkitekturen och byggnadens historia.
  • Förintelsen får en plats i utbildningscentret. Vi arbetar för en upplevelse som ger underlag för vidare diskussioner och lärande i skolklasser kring detta tema.
  • Gudstjänst och bön får sin naturliga berättelse i gudstjänstrummet där vi också kommer berätta om det judiska traditionerna från vaggan till graven.