Judiska Församlingen får stor donation och Malmö stad vill ha ett fördjupat samarbete

Judiska Församlingen får stor donation och Malmö stad vill ha ett fördjupat samarbete

Den Malmöbaserade företagsbyggaren Dan Olofsson (överst) och affärsmannen Lennart Blecher, som själv är uppvuxen i Malmö och varit medlem i Judiska Församlingen Malmö, donerar vardera 2 miljoner kronor årligen under en tioårsperiod till församlingen. Donationen, som sammanlagt uppgår till 40 miljoner kronor, är den största som församlingen någonsin fått och ska kunna användastill församlingens verksamhet och de säkerhetsbehov som inte täcks av de medelsom församlingen får årligen av staten.

Tunga säkerhetskostnader under många år och ett vikande medlemsantal har påverkat församlingens ekonomi negativt. Donationen ger nu Malmöförsamlingen en rejäl injektion för att utveckla verksamheten för barn- och ungdomar, sina religiösa tjänster och kulturliv. Alla är välkomna till ett möte torsdag den 20 juni  där Dan Olofsson och Lennart Blecher presenterar sin donation. Se bifogad inbjudan.

Malmö kommuns arbetsutskott har fattat ett beslut att ge stadskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med Judiska församlingen i Malmö. Förslaget ska tas fram i dialog med grundskoleförvaltningen, kulturförvaltningen samt fritidsförvaltningen senast i november 2019.
Stadskontoret ska i samband med detta också föra en dialog med Judiska församlingen om att uppdatera kommunens program för den nationella minoriteten judar.

Den politiska majoriteten i Malmö har i en skrivelse till kommunstyrelsen (Fördjupat samarbete med den judiska minoriteten i Malmö) angett att man framför allt vill satsa ännu mer på att synliggöra judisk kultur och identitet i Malmö och förstärka arbetet mot antisemitism, framför allt i Malmös skolor.

share